กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

นางพัดสร ขวัญใจ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางณัฐฐมล สอโส

เลขา ฯ กลุ่มงาน