กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เครือข่ายจอมพระ 1

3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 4. คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

5. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

6. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

7. DLTV , DLIT

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ศิลปศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา

2. เครือข่ายสำโรงทาบ 1

3. DLTV/DLIT

4. ห้องสมุด/รักการอ่าน

5. โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิถีพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เครือข่ายศีขรภูมิ 2

3. Admin เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ฯ http://srn1.esdc.go.th

4. Admin ระบบ DEEP

5. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

6. คลังนวัตกรรม

7. ITA ONLINE ระดับโรงเรียน

ดร.จำรัส สอนกล้า

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายบัญญัติ โอษฐงาม

รองหัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม

เลขา ฯ กลุ่มงาน