กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นางจิราพร ศิริโฉม

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางจิรารัตน์ พรหมด้าว

นายวิพัด ชัดรวิธนาภัทร

เลขา ฯ กลุ่มงาน