กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวนิภา แสนสุข

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายอุทัย บุญมี

นางสาวภัรทิศา นวฤทธิ์เดชา

เลขา ฯ กลุ่มงาน