กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. เครือข่ายบูรณาการสถานศึกษาเมือง

3. นโยบายปฏิรูป การศึกษาทศวรรษที่สอง

4. Brain based Learning : BBL

5 นโยบายอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 1

6 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

7 การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. เครือข่ายบูรณาการสถานศึกษาสำโรงทาบ 2

3. นโยบายปฏิรูป การศึกษาทศวรรษที่สอง

4. Admin เฟสบุ๊ค กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.สุรินทร์เขต 1

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัฒนา คำผุย

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก

เลขา ฯ กลุ่มงาน

ดาวน์โหลด