กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางสาวสุภาวดี พูนผล

หัวหน้ากลุ่มงาน

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2. กลุ่มเครือข่ายบูรณาการสถานศึกษา เมือง 6

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรแกนนำ/ต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

4. ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)

5. โรงเรียนขนาดเล็ก

6. โรงเรียนประชารัฐ

นางสาวดวงสุดา กาหลง

เลขา ฯ กลุ่มงาน

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กลุ่มเครือข่ายบูรณาการสถานศึกษา เมือง 5