เผยแพร่ผลงานวิชาการ

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนสว่างโนนแดง สพป.สุรินทร์ เขต 1

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1. ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่นิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหาร

แบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15)

ชื่อผู้เผยแพร่ผลงาน : นงนารถ ยุทธนาวา โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15)

ชื่อเรื่อง : การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15)

ชื่อผู้เผยแพร่ผลงาน : นงนารถ ยุทธนาวา โรงเรียนสุเหร่าเสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ 15)

2. ชื่อเรื่อง : การใช้ชุดฝึกระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ชื่อผู้เผยแพร่ผลงาน : นางพลอยชนก ทุนไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4