เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 4

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 16 โรงเรียน

1 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58

2 บ้านขยอง

3 เสกวิทยาคม

4 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

5 บ้านตาอ็อง

6 บ้านจันรม

7 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)

8 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก

9 บ้านกาเกาะ

10 บ้านตาเพชร

11 บ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

12 บ้านโคกปราสาท

13 บ้านคาบ

14 บ้านเทนมีย์

15 บ้านระหาร

16 อนุบาลสุรินทร์