เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 3

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 21 โรงเรียน

1 บ้านขนาด

2 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

3 บ้านโคกอารักษ์

4 บ้านขามระกา

5 บ้านตั้งใจ

6 บ้านระกาสังแก

7 บ้านปะตาเมาะ

8 บ้านหนองกระดาน

9 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)

10 บ้านโคกพระ

11 บ้านประทัดบุอาลอ

12 บ้านตำปูง

13 บ้านโดนออง

14 บ้านสำโรงนาดี

15 บ้านระไซร์สองชั้น

16 บ้านโคกวัด

17 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)

18 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)

19 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

20 บ้านหัวตะพาน

21 บ้านเพี้ยราม