เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 2

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 15 โรงเรียน

1 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)

2 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล

3 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)

4 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)

5 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)

6 บ้านหนองเต่า

7 บ้านนาเสือก

8 บ้านละหุ่งหนองกก

9 บ้านโดนโอก

10 บ้านนาบัว

11 บ้านนาสาม(เกียรติประชา)

12 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)

13 บ้านโคกเมือง

14 บ้านสวาย

15 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)