เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 1

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 19 โรงเรียน

1. บ้านคอโค

2. บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

3. บ้านดงมัน

4. อุปัชฌาย์พวนอุทิศ

5. บ้านใหม่

6. บ้านตระแสง

7. บ้านโคกเพชร

8. รุ่งรัฐวิทยา

9. บ้านไถงตรง

10. บ้านตะตึงไถง

11. บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)

12. บ้านหนองกง

13. บ้านพันธุลี

14. บ้านโคกกระเพอ

15. บ้านกันแสง

16. บ้านสลักได

17. บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)

18. บ้านตระแบก

19. บ้านตะบัล