เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 6

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 19 โรงเรียน

1 เมืองสุรินทร์

2 วัดประสพ

3 บ้านบุฤๅษี

4 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง

5 บ้านรัตนะ

6 บ้านหนองกัว

7 บ้านตาเปาว์

8 บ้านทะนงชัย

9 บ้านบุทม

10 บ้านประปืด

11 เมืองที

12 บ้านโคกสำโรง

13 บ้านราม

14 บ้านบรมสุข

15 บ้านเล้าข้าว

16 บ้านสำโรง

17 บ้านทัพกระบือ

18 บ้านแสลงพันธ์

19 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)