เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 5

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 15 โรงเรียน

1 บ้านแกใหญ่

2 บ้านแกน้อย

3 บ้านนาเกา

4 บ้านจักจรูก

5 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)

6 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)

7 บ้านระเภาว์

8 บ้านกาเกาะระโยง

9 บ้านสำโรง-โคกเพชร

10 บ้านท่าสว่าง

11 บ้านส้มป่อย

12 หนองโตง"สุรวิทยาคม"

13 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

14 บ้านโสน(พิทยศึกษา)

15 บ้านแสลงพันบุณเยิง