เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เขวาสินรินทร์

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 22 โรงเรียน

1. อนุบาลเขวาสินรินทร์

2. บ้านนาโพธิ์

3. บ้านสดอ

4. บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

5. บ้านตากูก

6. บ้านโชค

7. บ้านอำปึลสนวน

8. บ้านตากแดด

9. บ้านภูดินหนองตะครอง

10. บ้านบึง-เบาะอุ่น

11. บ้านกันเตรียง

12. บ้านพระปืด

13. บ้านตลาดตาโหมก

14. บ้านโคกกรวด

15. บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)

16. บ้านกันตรง

17. บ้านสนวนนางแก้ว

18. บ้านบุญโลก

19. บ้านแสรออ

20. บ้านสามโค

21. บ้านฉันเพล

22. บ้านพะเนา