เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ สำโรงทาบ 2

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 15 โรงเรียน

1 บ้านกระออม

2 หนองเหล็กเบญจวิทยา

3 บ้านหนองอีเลิง

4 บ้านขนวน

5 บ้านดู่

6 บ้านหนองพญา

7 บ้านศรีราชา

8 บ้านหนองดุม

9 สะโนวิทยา

10 การุญวิทยา

11 บ้านสังแก

12 บ้านขอนแก่น

13 บ้านค้อ

14 บ้านดู่โศกโคกสะอาด

15 บ้านหนองฮะ