เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ สำโรงทาบ 1

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 17 โรงเรียน

1 บ้านเกาะแก้ว

2 บ้านโนนสวรรค์

3 บ้านตะมะหนองกระจาน

4 บ้านตางมาง

5 บ้านกุง

6 บ้านตะเคียนกูยวิทยา

7 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)

8 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

9 บ้านจังเอิดหนองแมว

10 บ้านหนองคูสะแบะ

11 บ้านหนองแคน

12 บ้านหนองแล้ง

13 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร

14 บ้านโนนลี

15 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา

16 หมื่นศรีประชาสรรค์

17 บ้านหมื่นศรีน้อย