เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 4

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 18 โรงเรียน

1 บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)

2 บ้านขวาวใหญ่

3 บ้านช่างปี่

4 บ้านตะคร้อ

5 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

6 บ้านหัวแรตนาโพธิ์

7 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก

8 บ้านโคกอาโพน

9 บ้านหนองผือโนนแคน

10 บ้านข่า

11 บ้านแตล

12 บ้านประทุนอายอง

13 บ้านสวายไตรภูมิ

14 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง

15 บ้านหนองท่ม

16 บ้านโนนถ่อน

17 บ้านสังแกหนองคู

18 บ้านอาวุธ