เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 3

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 17 โรงเรียน

1 บ้านคาละแมะ

2 บ้านหนองจอก

3 บ้านบึงขวาง

4 กาเจาะกุดทองหนองไผ่

5 บ้านหัวแรต

6 บ้านม่วงทรัพย์โกฎิ

7 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

8 บ้านหนองหิน

9 บ้านบ่อน้ำใส

10 บ้านดู่อาราง

11 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

12 บ้านสะโน

13 บ้านหนองบัว

14 บ้านหนองจิก

15 บ้านหนองกุง

16 บ้านหนองขนาด

17 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)