เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 2

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

VTR School https://youtube.com/playlist?list=PL_5zI1gxGO7L6xk_m21cwdyQIlhooMOhp

บรรยากาศการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 21 โรงเรียน

1 บ้านจารพัต

2 บ้านเปรียง

3 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี

4 บ้านพม่า

5 บ้านพันษี

6 บ้านตรมไพร

7 จตุรมิตรวิทยา

8 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

9 บ้านตะเคียนสามัคคี

10 บึงวิทยาคาร

11 บ้านผักไหม

12 บ้านก้านเหลือง

13 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)

14 บ้านทุ่งรูง

15 บ้านลุมพุกหนองกุง

16 บ้านโคกลำดวน

17 บ้านห้วยโนนเจริญ

18 บ้านปะนอยไถง

19 บ้านหนองเหล็ก

20 บ้านจารย์

21 บ้านกระดาน