เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ศีขรภูมิ 1

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 19 โรงเรียน

1 บ้านกุดหวาย

2 บ้านโคกสนวน

3 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)

4 บ้านดงถาวร

5 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช

6 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)

7 บ้านสว่างโนนแดง

8 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)

9 บ้านกะลัน

10 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)

11 บ้านกางของ

12 บ้านระเวียง

13 บ้านยางเตี้ย

14 อนุบาลศีขรภูมิ

15 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

16 บ้านขะเนก

17 บ้านแกสระใหญ่

18 บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)

19 บ้านหนองขามวิทยาคม