เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ ลำดวน

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 19 โรงเรียน

1 บ้านภูมิสตึง

2 บ้านโชกเหนือ

3 บ้านตระเปียงเตีย

4 บ้านหนองคู

5 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา

6 ดรุณวิทยากร

7 บ้านตรำดม

8 บ้านระไซร์

9 บ้านหนองยาง

10 ศิริราษฎร์วิทยา

11 บ้านตาเมาะ

12 บ้านจรวย

13 อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ )

14 วัดทักษิณวารี

15 บ้านอู่โลก

16 บ้านตะเคียน

17 บ้านโชกใต้

18 บ้านโคกเกาะ

19 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง