เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 2

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 20 โรงเรียน

1 อนุบาลจอมพระ

2 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม

3 บ้านจอมพระ

4 ไตรมิตรวิทยาสรรค์

5 ทวีคามวิทยา

6 บ้านจบก

7 บ้านบุอาไร

8 บ้านผือ

9 บ้านม่วง

10 สามัคคีวิทยา

11 บ้านขามศึกษาคาร

12 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

13 บ้านว่าน

14 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์

15 บ้านอาแวะ

16 บ้านโนนงิ้ว

17 บ้านวารไพรศรี

18 บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)

19 บ้านหนองกับ

20 บ้านหนองสนิท