เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ จอมพระ 1

การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนในสังกัด เครือข่าย ฯ จำนวน 19 โรงเรียน

1 บ้านกันโจรง

2 บ้านเวียย

3 บ้านอันโนง

4 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา

5 บ้านชุมแสง

6 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

7 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์

8 บ้านดินแดง

9 บ้านระวี

10 บ้านกรูดหนองซำ

11 บ้านดงเค็ง

12 บ้านทวารไพร

13 บ้านทุ่งนาค

14 บ้านเมืองลีง

15 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

16 บ้านตากวน

17 ลุ่มระวีวิทยา

18 บ้านหนองพลวง

19 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา