แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

วันที่โพสต์: Apr 27, 2021 10:18:2 AM

แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑