แจ้งแนวทางการติดตามการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Apr 28, 2021 6:12:31 AM

แจ้งแนวทางการติดตามการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเชิงรุก (Active Learning)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓