ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่เหมาะสม กับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

วันที่โพสต์: Apr 28, 2021 8:30:5 AM

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล