ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DL TV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Apr 26, 2021 10:59:42 AM

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DL TV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน