ทำเนียบบุคลากร

นายวิชชุกร มาลาวิทยา

WICHUKORN MALAVITTHAYA

ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Malavitthaya@gmail.com

08-9845-9445

ดร.จำรัส สอนกล้า

JAMRUS SONKLAR

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

jamrat@esdc.go.th

09-4615-5397

นายบัญญัติ โอษฐงาม

BANYAT OTNGAM

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

srn1banyat@esdc.go.th

08-9771-1892

นายอุทัย บุญมี

UTHAI BOONMEE

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

08-4875-2779

นางพัฒนา คำผุย

PATHANA KUMPUY

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pathana@esdc.go.th

08-8583-1799

นางสาวกัญญา สุขสบาย

KUNYA SUKSAPUY

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Kunya@esdc.go.th

08-1709-6044

นางสาวนิภา แสนสุข

NIPA SANSUK

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

nipa@esdc.go.th

081-7094211

นางจิราพร ศิริโฉม

JIRAPORN SIRICHOM

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

srn1jiraporn@esdc.go.th

089-4264291

นางสาวสุภาวดี พูนผล

SUPAWADEE POONPOL

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

srn1supawadee@esdc.go.th

08-3368-5563

นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ

PIYATIDA CHANGPRASERITH

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

piyatidaaor@esdc.go.th

06-4446-6633

นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา

PATRRATISA NAWARIDECHA

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pattaratisa@esdc.go.th

06-5115-3569

นางพัดสร ขวัญใจ

PADSORN KWANJAI

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

srn1padsorn@esdc.go.th

08-9945-6299

นางสาวกานต์ศรันย์ ผิวหอม

KARNSARAN PIWHOM

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

sv.jirasurin1@esdc.go.th

09-2642-3561

นางสาวดวงสุดา กาหลง

DUANGSUDA KALONG

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

srn1duangsuda@esdc.go.th

08-1879-4960

นางณัฐฐมล สอโส

NATTHAMOL SORSO

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

natthamol.koy@esdc.go.th

081-2653775

นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก

KRISIT SIRIMARK

ศึกษานิเทศก์

krookrisitsirimak@esdc.go.th

09-5923-7112

นายวิพัด ชัดรวิธนา

WIPHAT CHATRWITHANAPHAT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Mandengte@esdc.go.th

06-4659-6415

นางชยานันท์ เชิงชวโน

CAYANUNT CHERNGCHAWANO

พนักงานธุรการ ส 4

Cayanunt1@gmail.com

08-2862-6892