กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1

VTR แนะนำโรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1

โครงงานคุณธรรม คำสอนของพ่อ สานต่อปณิธาณความดี

โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1

กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สุรินทร์ เขต 1