กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สื่อการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รูปแบบแบบชุดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน Unplugged Coding สำหรับเด็กประถมต้น

📝สามารถดาวน์โหลดคู่มือ (ภายในจะมี QR code สำหรับโหลดสื่อไปใช้จัดการเรียนรู้)

ได้ที่ https://academic.obec.go.th/images/document/1618978434_d_1.pdf

01 ภาพรวมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

02 วิทยาการคำนวณประถมต้น

03 วิทยาการคำนวณประถมปลาย

04 เรื่อง ภาพรวมรายวิชาวิทยาการคำนวณมัธยมศึกษา

Link เพิ่เติม ช่อง C4T online ตามลิ้งค์นี้ https://youtube.com/playlist?list=PL3ej445VfYzQRgbWgpFCEo2gJOJ4Z0O8c

ที่มา : สื่อหลักสูตร CM รุ่น 2 สสวท.