กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

“สรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านคอโค สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ แบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านภาษาไทย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบูรณาการกับการเรียนในรูปแบบ On - Hand

กิจกรรมเสียงไพเราะเสนาะโสต