การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม

เอกสารดาวน์โหลด

1. คู่มือการลงทะเบียนระบบ SET สำหรับโรงเรียน

2. คู่มือการใช้งานระบบ SET

3. แบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภท

คู่มือการคัดกรองฉบับครู และนักเรียนปีการศึกษา 2564

คู่มือการคัดกรองฉบับครู และนักเรียนปีการศึกษา 2563