การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ปฏิบัติหน้าที่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. เครือข่ายบูรณาการสถานศึกษาศีขรภูมิ 3

3. พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted)

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ

5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน