กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ปฏิบัติหน้าที่

1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มเครือข่ายลำดวน

4. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

5. STEM Education ระดับปฐมวัย

6. นวัตกรรมมอนเทสซอริ

7. การศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

ปฏิบัติหน้าที่

1. การศึกษาปฐมวัย

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ก.ต.ป.น.

4. เครือข่ายเขวาสินรินทร์

5. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย STEM Educationปฐมวัย มอนเทสซอริปฐมวัย ไฮสโคปปฐมวัย

6. อาเซียน ภาษาเขมร

นางสาวกัญญา สุขสบาย

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางพัดสร ขวัญใจ

เลขา ฯ กลุ่มงาน