ทำเนียบบุคลากร

นายวิชชุกร มาลาวิทยา
WICHUKORN MALAVITTHAYA
ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Malavitthaya@gmail.com
08-9845-9445
 ดร.จำรัส  สอนกล้า
JAMRUS  SONKLAR
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
jamrat@esdc.go.th 
09-4615-5397
นายบัญญัติ  โอษฐงาม
 BANYAT OTNGAM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
srn1banyat@esdc.go.th
08-9771-1892
  นายอุทัย  บุญมี
UTHAI  BOONMEE
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

08-4875-2779
นางพัฒนา  คำผุย                     
 PATHANA  KUMPUY
     
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pathana@esdc.go.th
08-8583-1799                                                                                                                              
 นางสาวกัญญา  สุขสบาย
KUNYA  SUKSAPUY
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Kunya@esdc.go.th
08-1709-6044

 นางสาวนิภา  แสนสุข
NIPA  SANSUK
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
nipa@esdc.go.th
081-7094211
 นางจิราพร  ศิริโฉม
JIRAPORN  SIRICHOM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
srn1jiraporn@esdc.go.th
089-4264291

 นางสาวสุภาวดี  พูนผล
SUPAWADEE POONPOL
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
srn1supawadee@esdc.go.th
08-3368-5563
 นางสาวปิยะธิดา  ช่างประเสริฐ
PIYATIDA  CHANGPRASERITH
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
piyatidaaor@esdc.go.th
06-4446-6633
นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา 
PATRRATISA  NAWARIDECHA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pattaratisa@esdc.go.th
06-5115-3569
 นางพัดสร  ขวัญใจ
PADSORN  KWANJAI
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
srn1padsorn@esdc.go.th
08-9945-6299
 นางสาวกานต์ศรันย์  ผิวหอม
KARNSARAN  PIWHOM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sv.jirasurin1@esdc.go.th
09-2642-3561
นางสาวดวงสุดา  กาหลง
DUANGSUDA  KALONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
srn1duangsuda@esdc.go.th
08-1879-4960
 นางณัฐฐมล  สอโส
NATTHAMOL  SORSO
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
natthamol.koy@esdc.go.th
081-2653775
นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
KRISIT  SIRIMARK
ศึกษานิเทศก์
krookrisitsirimak@esdc.go.th
09-5923-7112
 นายวิพัด  ชัดรวิธนา
WIPHAT  CHATRWITHANAPHAT
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mandengte@esdc.go.th
06-4659-6415
 นางชยานันท์  เชิงชวโน
CAYANUNT  CHERNGCHAWANO
พนักงานธุรการ ส 4
Cayanunt1@gmail.com
08-2862-6892